Save Today Survive Tomorrow

Monika Borkowska

Od października 2014r. I Społeczne Gimnazjum realizuje i koordynuje trzyletni projekt ‘Save Today – Survive Tomorrow’ w ramach europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+. Współpracujemy z sześcioma szkołami partnerskich z Grecji, Niemiec, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch.

Projekt dotyczy kwestii ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów, nadmiernego zużycia surowców i energii a także nadmiernej konsumpcji. Uczniowie uczą się przedsiębiorczości, zarządzania czasem i budżetem domowym, efektywnego korzystania z energii oraz sposobów pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych. Rozwijają umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów w zespołach międzynarodowych i dzięki współpracy staną się bardziej odpowiedzialni za wspólne dziedzictwo Europy. Biorą też udział w międzynarodowych spotkaniach.

Zaplanowano szereg działań na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Uczniowie przygotowują prezentacje dotyczące sposobów efektywnego oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii, organizują happeningi promujące anty-konsumpcyjny styl życia, będą konstruować proste a zarazem innowacyjne urządzenia proekologiczne, brać udział w warsztatach, dzięki którym nauczą się przedsiębiorczości i metod kreatywnego rozwiązywania problemów. Powstanie książka dobrych praktyk i wielojęzyczny słownik pojęć i terminów naukowych oraz technicznych, które będą udostępnione w formie elektronicznej na stronie projektu, Facebooku oraz Wikispaces. Nauczyciele opracowują innowacyjne plany lekcji integrujące przedmioty ścisłe i elementy przedsiębiorczości. Projekt przewiduje też upowszechnianie produktów projektu społecznościom lokalnym i zaangażowanie ich w kwestie ochrony środowiska i oszczędzania energii. Z uwagi na to, że językiem komunikacji jest angielski, uczniowie i nauczyciele doskonalą poziom znajomości tego języka, w szczególności terminologii technicznej i naukowej.  

Autorkami i koordynatorami projektu są Monika Borkowska i Bogusława Denys. Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z następującymi nauczycielami: Małgorzata Bochyńska, Katarzyna Garbacik, Jolanta Michalczyk, Jacek Podkościelny, Dorota Wituch oraz Zbysław Zapała.