archiwum wpisów

administrator

Zmiany klimatyczne to istotny obszar zainteresowania i społecznego zaangażowania młodzieży (np. akcia Friday for Future). Dlatego I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu podjęło się realizacji projektu INNOWACYJNA EDUKACJA O ZMIANACH Szkoła w przeszłości  realizowała szereg międzynarodowych projektów, zarówno w programie

Erasmus+ jak i finansowanych ze środków własnych (istotnymi z punktu widzenia tematu projektu  były: Managing for @ School of Success Project Nº 2015-1-PT01-KA201-013059, w ramach którego analizowano czynniki sukcesu szkół w Unii Europejskiej oraz BEACON - Bridging European and Local Climate Action - w którym analizowano możliwości tworzenia lokalnych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym).

 

Z uwagi na powyższe kluczowe obszary działalności szkoły, które chcieliśmy usprawnić dzięki projektowi to:

  • niewystarczający do potrzeb uczniów poziom wiedzy nauczycieli o zmianach klimatycznych i możliwościach oddziaływania lokalnego w tym obszarze,
  • stosowanie w nauczaniu o zmianach klimatu i poszanowaniu środowiska metod, które nie są dostosowane do potrzeb uczniów (głównie metody podawcze, wykładowe),

Powyższe  obszary uważamy za kluczowe, gdyż:

  • odpowiadają na potrzeby uczniów i rodziców, wyrażone w badaniach walidacyjnych i w trakcie dyskusji podczas posiedzeń rad pedagogicznych,
  • są istotne z uwagi na reformę systemu edukacyjnego w Polsce (nauczyciele liceum stają przed nowymi wyzwaniami, które wymagają nowych kompetencji),
  • w przyszłości szkoły będą coraz częściej konfrontowane z problemami wysokiej mobilności mieszkańców Unii Europejskiej, a co za tym idzie zróżnicowanymi metodami pracy dydaktycznej,
  • świat współczesny, także w zakresie szkolnym, coraz bardziej się wirtualizuje a problem zmian klimatycznych staje się problemem globalnym. Nauczyciele muszą nadążać za zmianami (nowe narzędzia pozyskania wiedzy, komunikacji, nowe techniki nauczania).

 

I Społecznym LO im. Unii Europejskiej w Zamościu stawia sobie w ramach projektu następujące cele szczegółowe:

  • poznanie w ciągu 2 lat przez 16 nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, nauczających w liceum ogólnokształcącym, innowacyjnych metod nauczania w zakresie zmian klimatycznych i ochrony zasobów środowiska, poprzez udział w job shadowing w Niemczech
  • nabycie w ciągu 2 lat przez 16 nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, nauczających w liceum ogólnokształcącym, umiejętności wykorzystywania innowacyjnych technik i narzędzi dydaktycznych w nauczaniu o zmianach klimatu i poszanowaniu zasobów środowiska,
  • poznanie w ciągu 2 lat przez 16 nauczycieli mianowanych i dyplomowanych nauczających w liceum ogólnokształcącym, metod wychowawczych i dydaktycznych uwzględniających problematykę zmian klimatu w nauczaniu swoich przedmiotów,
  • pozyskanie w ciągu 2 lat przez 16 nauczycieli mianowanych i dyplomowanych nauczających w liceum ogólnokształcącym, wiedzy na temat edukacji ustawicznej nauczycieli w Niemczech.