Akredytacja Erasmus+ I Społeczna SP

administrator

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu od 2021 roku jest akredytowana w ramach Programu Erasmus+.

Cele akredytacji:

 1. Wspieranie uczniów w zdobywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych i podnoszenie kompetencje nauczycieli w tym zakresie.
 2. Wdrożenie w szkole personalizacji nauczania, ukierunkowanej na umiejętności praktyczne oraz przedsiębiorczość społeczną uczniów oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli w tym zakresie

Cel pierwszy determinują bezpośrednie potrzeby uczniów i nauczycieli w zakresie wzmacniania podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych, wynikające z obserwacji i analiz procesu dydaktycznego w placówce, a także w oparciu o ankietowanie wśród rodziców i nauczycieli, gdzie szczególną potrzebą jest umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy w połączeniu z potrzebą społecznej aktywizacji młodego pokolenia. Konieczne jest: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi pracy z uczniem o różnorodnych potrzebach edukacyjnych; podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu wielu przedmiotów w działalności przedsiębiorczej, pro-ekologicznej, pro-społecznej i prozdrowotnej; wzmocnienie zaangażowania społecznego uczniów i nauczycieli; budowanie systemu wartości w oparciu o szacunek dla różnorodności kulturowej, etnicznej i wyznaniowej.

Cel drugi  wynika z długoletniego doświadczenia I SSP w pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach, tych szczególnie uzdolnionych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Konieczne jest: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych; wyposażenie nauczycieli w skuteczne metody nauczania przedsiębiorczości w sposób gwarantujący wykorzystanie indywidulanego potencjału każdego ucznia, bez względu na posiadane predyspozycje, a także z wykorzystaniem najnowszych technologii; personalizacja procesu edukacyjnego w celu stworzenia środowiska sprzyjającego aktywizacji uczniów, ich zaangażowania w kwestie pro-społeczne, ekologiczne, zdrowotne; stworzenie multidyscyplinarnej bazy dydaktycznej; stworzenie sieci kontaktów z instytucjami edukacyjnymi w kraju i za granicą oraz wymiana najlepszych praktyk w zakresie personalizacji nauczania.

Dzięki akredytacji w ramach realizacji zadań na lata 2021-23 ponad 60 uczniów i 6 nauczycieli uczestniczyło w wyjazdach do szkół w Niemczech i Chorwacji. Dzięki akredytacji w ramach realizacji zadań na lata 2021-23 ponad 60 uczniów i 6 nauczycieli uczestniczyło w wyjazdach do szkół w Niemczech i Chorwacji. Celem wyjazdów było:

 • spotkanie się i wspólne działania z młodzieżą ze szkół w Niemczech i Chorwacji
 • poznanie problematyki wykorzystania energetyki jądrowej, zagospodarowania śmieci i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce niemieckiej,
 • perspektywa Europejskiego Zielonego Ładu
 • programowanie i robotyka w nauczaniu,
 • rola nowych mediów i sztucznej inteligencji w dydaktyce i życiu codziennym
 • europejskie wartości w życiu szkoły,

W wyjazdach uczestniczyła młodzież klas  7 i 8. Wyjazdy miały charakter obowiązkowy.

Najważniejsze efekty mobilności projektowych to:

 • wzajemne poznanie się młodzieży z Polski, Niemiec i Chorwacji,
 • możliwość wymiany poglądów na tematy bardzo istotne dla współczesności a zwłaszcza perspektyw życia młodego pokolenia,
 • poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczniów na temat energetyki, ochrony klimatu, wykorzystania energii atomowej (np. w kontekście zamykania elektrowni atomowych w Niemczech i budowy nowych w Polsce) i źródeł energii odnawialnej w gospodarce,
 • rozwój wiedzy uczniów na temat szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem robotów i sztucznej inteligencji w nauczaniu i gospodarce,
 • uświadomienie młodzieży wartości europejskich w ich życiu codziennym,
 • zwiększenie przedsiębiorczości i aktywności społecznej uczniów,
 • poznanie przez nauczycieli nowych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Uczniowie stworzyli szereg prezentacji na w/w tematy i dzielili się swoimi doświadczeniami z kolegami z młodszych klas zaś nauczyciele wykorzystują zdobytą wiedzę w swojej pracy dydaktycznej.

 

Kategoria: