Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Brak wystarczających zasobów pamięci do wykonania żądanych operacji na root/images/galerie/sgs01/01.jpg. Dostępna ilość pamięci: 257687552 bajtów, wymagana ilość pamięci: 284716926 bajtów.

Smarter…Greener…Safer…

administrator

www.erasmus-sgs.eu

W latach 2017-2019 I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej  w Zamościu realizowała, jako koordynator, innowacyjny projekt ‘Smarter… Greener… Safer…’ w ramach unijnego programu Erasmus+. Partnerami Polski były szkoły: Emakosken koulu z Finlandii (Nokia), Istituto Comprensivo Madonna della Camera z Włoch (Monteparano), l. osnovna škola Čakovec z Chorwacji (Čakovec) oraz Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva z Portugalii (Vila Nova de Paiva). Głównym celem projektu było rozszerzenie praktycznej wiedzy uczniów z zakresu oszczędzania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwijanie kreatywnego rozwiązywania problemów, podnoszenie kompetencji językowych, a także wprowadzanie elementów przedsiębiorczości i nauka kreatywnego ich wykorzystania w praktyce. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, uczniowie Społeczniaka wzięli udział w międzynarodowych wymianach w Finlandii, Portugalii oraz Chorwacji. Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy!!!

/materiały wypracowane w trakcie trwania projektu dostępne na stronie www.erasmus-sgs.eu

administrator

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Brak wystarczających zasobów pamięci do wykonania żądanych operacji na root/images/galerie/sgs01/01.jpg. Dostępna ilość pamięci: 257687552 bajtów, wymagana ilość pamięci: 284716926 bajtów.

{gallery slideshow=3000}sgs01{/gallery}

Przedstawiciele grupy projektowej Erasmus+ ‘Smarter…Greener…Safer…’ uczestniczyli w krótkoterminowej wymianie grup uczniów w Finlandii w dniach 12-18 maja 2018. Gospodarzem spotkania była szkoła Emakoskikoulu w Nokia. I Społeczną Szkołę Podstawową im. Unii Europejskiej w Zamościu reprezentowało 4 siódmoklasistów oraz 2 nauczycieli. Wraz z partnerami z Włoch (Monteparano), Portugalii (Vila Nova de Paiva) oraz Chorwacji (Cakovec) realizowali program bogaty w działania nastawione na promowanie ochrony środowiska, oszczędzanie energii, recykling oraz wykorzystanie energii odnawialnych. Finlandia nie bez powodu określana jest mianem państwa ekologicznego, w którym świadomość konieczności dbania o środowisko naturalne jest jedną z wyższych w Europie. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję przekonać się jakie rozwiązania technologiczne sprzyjają wykorzystaniu zielonej energii, a tym samym ograniczają negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. Uczestnicy spotkania, działając w grupach międzynarodowych, wypracowali szereg materiałów systematyzujących ich wiedzę z zakresu ekologii i jednocześnie stanowiących doskonałą bazę dydaktyczną do wykorzystania przez środowiska lokalne poszczególnych partnerów projektowych. Kolejna część Greenpreneur’sBook, poradnika łączącego wiedzę o środowisku z elementami przedsiębiorczości; Green E+Dictionary, nagrania video promujące świadomą postawę pro-ekologiczną, czy wypracowane przez nauczycieli autorskie scenariusze zajęć lekcyjnych to tylko niektóre przykłady efektywnej pracy międzynarodowego zespołu projektowego. Warsztaty przygotowane przez nauczycieli Emakoskikoulu, wizyta w elektrowni wodnej MELO, zwiedzanie kompleksu TAMMERVOIMA zajmującego się ekologicznym przetwarzaniem odpadów dostarczyły gościom cennej praktycznej wiedzy ściśle nawiązującej do założeń projektu ‘Smarter…Greener…Safer…’. Całości dopełniło wspólne sadzenie drzew, które stanowić będą trwały symbol międzynarodowej współpracy. Tydzień spędzony z rówieśnikami z krajów europejskich pozwolił uczestnikom na wymianę doświadczeń, podniesienie kompetencji językowych, a także edukację międzykulturową, tak bardzo istotną w budowaniu przyszłej współpracy pomiędzy krajami europejskimi. Uczniowie Społeczniaka z niecierpliwością czekają na kolejne działania projektowe, do których przystąpią już we wrześniu nowego roku szkolnego.

administrator

I. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. ‘Smarter…Greener…Safer…’, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół programu Erasmus +

II. Informacje o projekcie

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2019.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus +.

3. Projekt skierowany jest do uczniów I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu.

4. W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów (minimum30 osób).

5. Udział w projekcie jest dobrowolny.

6. Projekt realizowany jest w formie różnych zajęć pozalekcyjnych, szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.

7. Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności podstawowych uczniów (przedmioty ścisłe, elementy przedsiębiorczości) oraz przekrojowych ( ICT, języki obce) oraz wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczycieli.

8. Pozostałe cele projektu to:

  • rozwój umiejętności społecznych: odpowiedzialność, solidarność, akceptacja i tolerancja w stosunku do innych
  • podniesienie kompetencji językowych
  • opanowanie umiejętności adaptacji i zmiany podejścia pedagogicznego
  • rozwijanie gotowości do dzielenia się doświadczeniami z europejskimi kolegami
  • otwartość na Europę

9. Partnerami I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu są szkoły z Finlandii, Portugalii, Chorwacji i Włoch.

10. Projekt przewiduje krótkoterminowe wymiany uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich.

11. Wymiany (tzw. mobilności) są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów lotniczych oraz ubezpieczenia. Uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół partnerskich lub w hostelach. Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu.

12. Zgodnie z zapisami wniosku projektowego, w mobilnościach może uczestniczyć tylko niewielka liczba uczniów (13 – ogółem,  na cały czas trwania projektu).

III. Zasady rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja zostaje przeprowadzona na początku roku szkolnego poprzez wpis uczniów na listę uczestników.

2. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą: Koordynator projektu – Bogusława Denys, Dyrektor szkoły – dr Bogusław Klimczuk  oraz nauczyciele biologii, fizyki, geografii, matematyki, informatyki oraz pedagog szkolny.

3. W działaniach projektowych może brać udział cała społeczność szkolna.

4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie: motywacja ucznia do udziału w projekcie, · zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji, · pozytywna opinia wychowawcy.

5. Zgoda na udział w projekcie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia oraz publikację jego wytworów.

6. Uczeń składa powyższą deklarację udziału w projekcie u koordynatora projektu.

7. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.

IV. Skreślenie z listy uczestników projektu

1. W razie nie wywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

V. Kryteria kwalifikacji uczniów do międzynarodowych krótkoterminowych wymian uczniów do szkół partnerskich (mobilności)

1. Rekrutacji dokonuje Zespół Projektowy.

2. Wszyscy uczniowie biorący udział w wyjazdach zagranicznych uczestniczą na tych samych zasadach, które zostały zawarte w regulaminie.

3. Z uwagi na to, że w wymianach może wziąć udział tylko 13 uczniów w ciągu 2 lat trwania projektu, udział w mobilnościach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację poszczególnych działań projektu.

4. Do udziału w wymianach brani są pod uwagę uczniowie spełniający następujące kryteria:

a) aktywny udział w pracach projektowych

b) co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania na semestr i/lub koniec roku szkolnego

c) co najmniej dobra ocena z języka angielskiego

d) pozytywna opinia nauczycieli uczących - brak przeciwskazań do wyjazdu np. problemów z nauką, na które kilkudniowa nieobecność w szkole może mieć negatywny wpływ

e) brak przeciwskazań medycznych

f)predyspozycje społeczne ucznia: otwartość, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami

g) aktywny udział w życiu kulturalno- społecznym szkoły i zaangażowanie w jej działalność

W przypadku, gdy liczba uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu przekroczy ilość dostępnych miejsc, wówczas Zespół Projektowy podejmie decyzję w oparciu o kryteria 4a, 4b, 4c oraz 4d.

5. Uczniowie mogą uczestniczyć w mobilności zagranicznej tylko jeden raz.

6. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu zagranicznego.

VI. Zasady uczestnictwa w mobilnościach

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Formularz zgody jest dostępny na stronie szkoły.

2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

3. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.

4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z takiej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.

5. Wszystkich uczestników wymiany obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.

6. Każdy uczestnik mobilności zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

8. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

9. Uczestnicy wymiany mają obowiązek przygotowania wszelkich materiałów zleconych przez koordynatora projektu niezbędnych w trakcie trwania mobilności, napisania relacji dotyczącej wyjazdu oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania.

10. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty itp.).

11. Opiekę nad uczniami sprawują uczestniczący w mobilności nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.

12. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń koordynatora projektu i opiekunów.

13. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

14. W przypadku niepodporządkowania się lub złamania niniejszego regulaminu nastąpi wykluczenie ucznia z dalszego udziału w projekcie.

15. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Zespół Projektowy.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje przez cały okres trwania projektu.

3. Regulamin jest dostępny u dyrektora szkoły, koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

administrator

W dniach 18-23 maja 2018r. I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu była gospodarzem międzynarodowego spotkania w ramach krótkoterminowej wymiany grup uczniów w projekcie Erasmus+ ‘Smarter…Greener…Safer…’, którego jest głównym koordynatorem. Szkoły partnerskie z Chorwacji (Cakovec), Finlandii (Nokia), Włoch (Monteparano) oraz Portugalii (Vila Nova de Paiva) reprezentaowane były przez dwóch nauczycieli oraz czterech uczniów. Projekt ‘Smarter…Greener…Safer…’ ukierunkowany jest na edukację w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii, ochrony środowiska, a także przedsiębiorczości. Grupy międzynarodowe przez dwa lata współpracują i wymieniają się doświadczeniem realizując szereg działań lokalnych, wirtualnych i międzynarodowych. Program wizyty zagranicznych gości obejmował międzynarodowe warsztaty uczniów, którzy wspólnie opracowali materiały dydaktyczne z zakresu energii odnawialnych, a także wymienili się dotychczas wypracowanymi rezultatami projektowymi. Akcja ‘Swap It Green!’ pozwoliła na promowanie wśród młodzieży antykonsumpcyjnego stylu życia, będącego integralną częścią dbałości o środowisko naturalne. Gra miejska przeprowadzona na oprószonej śniegiem zamojskiej starówce dostarczyła wielu emocji i pozwoliła na kształtowanie umiejętności zespołowego strategicznego rozwiązywania problemów, a ankieta dotycząca oszczędzania energii, przeprowadzona wśród mieszkańców Zamościa, przyczyniła się do promowania założeń projektowych w środowisku lokalnym. 20 marca 2018 zagraniczni goście oraz przedstawiciele I SSP zostali zaproszeni do zamojskiego Ratusza, gdzie Pan Andrzej Zastąpiło, Zastępca Prezydenta Zamościa oraz Pani Agnieszka Kowal, Dyrektor Wydziału Oświaty, zapoznali gości z działalnością edukacyjną w naszym regionie i naszym w tym zakresie doświadczeniem. Wizyty grupy projektowej w Laboratoriach Wiedzy ‘Zoom Natury’ w Janowie Lubelskim, Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Białym Słupie, Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Zwierzyńcu, a także samym Roztoczańskim Parku Narodowym dostarczyły uczestnikom cennej wiedzy z zakresu energii odnawialnych oraz ich zastosowania w naszym regionie. Wspólna akcja sadzenia drzew na terenie zamojskiego ZOO była nie tylko okazją do jeszcze lepszej integracji grup międzynarodowych, ale sprawi też, że drzewa przez wiele lat będą symbolem wspólnego działania przedstawicieli różnych państw europejskich na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wizyta była doskonałą okazją do zacieśnienia międzynarodowych przyjaźni, poznania kultur innych krajów europejskich, doskonalenia umiejętności językowych i z pewnością stworzy grunt do dalszej współpracy. Goście byli pod dużym wrażeniem gościnności uczniów klas 7 I SSP oraz ich zaangażowania. Kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe z udziałem uczniów Społeczniaka planowane jest w maju 2018r. w Finlandii.

 

administrator

W dniach 1-4 października 2017 nauczyciele reprezentujący szkoły partnerskie w ramach Erasmus+ ‘Smarter…Greener…Safer…’ uczestniczyli w pierwszym międzynarodowym spotkaniu projektowym organizowanym przez I Społeczną Szkołę Podstawową. Grupę gości stanowiło po dwóch nauczycieli ze szkół: Emakosken koulu z Finlandii (Nokia), Istituto Comprensivo Madonna della Camera z Włoch (Monteparano), l. osnovna škola Čakovec z Chorwacji (Čakovec) oraz Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva z Portugalii (Vila Nova de Paiva). Koordynatorzy spotkali się, aby szczegółowo omówić działania zaplanowane w ramach projektu, a także przedyskutować harmonogram spotkań międzynarodowych. Spotkanie było również doskonałą okazją dla uczniów Zespołu Szkół Społecznych do rozmowy z nauczycielami z różnych krajów europejskich oraz wymiany opinii dotyczących współpracy międzynarodowej w ramach projektu. Jak zaznaczali nauczyciele z Portugalii, jednym z najważniejszych celów projektu  jest propagowanie wśród młodych ludzi zachowań pro-środowiskowych i ekologicznych, ponieważ nasza planeta tego bardzo potrzebuje. „Możemy zrobić dużo dla naszej planety i następnych pokoleń, od nas zależy przyszłość tego świata, nie możemy być obojętni, musimy działać”, mówili partnerzy z Włoch. Jak podkreślali wszyscy, jednym z głównych założeń projektu jest stworzenie zgranej międzynarodowej społeczności, która może dzielić się doświadczeniami i dobrymi praktykami różnych środowisk. Spotkanie było też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się przez gości międzynarodowych z funkcjonowaniem szkoły polskiej. Wizytę w I Społecznej Szkole Podstawowej uświetnili uczniowie, którzy swoimi występami artystycznymi oraz znajomością języka angielskiego wywarli na gościach wielkie wrażenie. 3 października 2017r. zagraniczni goście oraz przedstawiciele I Społecznej Szkoły Podstawowej zostali zaproszeni do zamojskiego Ratusza, gdzie spotkali się z Prezydentem Zamościa Andrzejem Wnukiem oraz panią Agnieszką Kowal, Dyrektor Wydziału Oświaty. Goście mieli okazję zapoznać się ze  specyfiką pracy w zakresie edukacji w naszym regionie oraz wymienić się poglądami i doświadczeniami w tym zakresie. Wielkie wrażenie wywarła na grupie zagranicznych gości architektura Zamościa, a także uroki Roztoczańskiego Parku Narodowego, na terenie którego odbędzie się część działań projektowych z udziałem międzynarodowych grup uczniów, których I Społeczna Szkoła Podstawowa gościć będzie już w marcu 2018r. Nauczyciele z krajów partnerskich pozostają w ścisłym kontakcie, dokładając wszelkich starań, aby realizacja projektu przebiegała sprawnie i sprzyjała międzynarodowej współpracy.