Smarter…Greener…Safer…

administrator

I. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. ‘Smarter…Greener…Safer…’, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół programu Erasmus +

II. Informacje o projekcie

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2019.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus +.

3. Projekt skierowany jest do uczniów I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu.

4. W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów (minimum30 osób).

5. Udział w projekcie jest dobrowolny.

6. Projekt realizowany jest w formie różnych zajęć pozalekcyjnych, szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.

7. Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności podstawowych uczniów (przedmioty ścisłe, elementy przedsiębiorczości) oraz przekrojowych ( ICT, języki obce) oraz wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczycieli.

8. Pozostałe cele projektu to:

  • rozwój umiejętności społecznych: odpowiedzialność, solidarność, akceptacja i tolerancja w stosunku do innych
  • podniesienie kompetencji językowych
  • opanowanie umiejętności adaptacji i zmiany podejścia pedagogicznego
  • rozwijanie gotowości do dzielenia się doświadczeniami z europejskimi kolegami
  • otwartość na Europę

9. Partnerami I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu są szkoły z Finlandii, Portugalii, Chorwacji i Włoch.

10. Projekt przewiduje krótkoterminowe wymiany uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich.

11. Wymiany (tzw. mobilności) są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów lotniczych oraz ubezpieczenia. Uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół partnerskich lub w hostelach. Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu.

12. Zgodnie z zapisami wniosku projektowego, w mobilnościach może uczestniczyć tylko niewielka liczba uczniów (13 – ogółem,  na cały czas trwania projektu).

III. Zasady rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja zostaje przeprowadzona na początku roku szkolnego poprzez wpis uczniów na listę uczestników.

2. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą: Koordynator projektu – Bogusława Denys, Dyrektor szkoły – dr Bogusław Klimczuk  oraz nauczyciele biologii, fizyki, geografii, matematyki, informatyki oraz pedagog szkolny.

3. W działaniach projektowych może brać udział cała społeczność szkolna.

4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie: motywacja ucznia do udziału w projekcie, · zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji, · pozytywna opinia wychowawcy.

5. Zgoda na udział w projekcie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia oraz publikację jego wytworów.

6. Uczeń składa powyższą deklarację udziału w projekcie u koordynatora projektu.

7. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.

IV. Skreślenie z listy uczestników projektu

1. W razie nie wywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

V. Kryteria kwalifikacji uczniów do międzynarodowych krótkoterminowych wymian uczniów do szkół partnerskich (mobilności)

1. Rekrutacji dokonuje Zespół Projektowy.

2. Wszyscy uczniowie biorący udział w wyjazdach zagranicznych uczestniczą na tych samych zasadach, które zostały zawarte w regulaminie.

3. Z uwagi na to, że w wymianach może wziąć udział tylko 13 uczniów w ciągu 2 lat trwania projektu, udział w mobilnościach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację poszczególnych działań projektu.

4. Do udziału w wymianach brani są pod uwagę uczniowie spełniający następujące kryteria:

a) aktywny udział w pracach projektowych

b) co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania na semestr i/lub koniec roku szkolnego

c) co najmniej dobra ocena z języka angielskiego

d) pozytywna opinia nauczycieli uczących - brak przeciwskazań do wyjazdu np. problemów z nauką, na które kilkudniowa nieobecność w szkole może mieć negatywny wpływ

e) brak przeciwskazań medycznych

f)predyspozycje społeczne ucznia: otwartość, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami

g) aktywny udział w życiu kulturalno- społecznym szkoły i zaangażowanie w jej działalność

W przypadku, gdy liczba uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu przekroczy ilość dostępnych miejsc, wówczas Zespół Projektowy podejmie decyzję w oparciu o kryteria 4a, 4b, 4c oraz 4d.

5. Uczniowie mogą uczestniczyć w mobilności zagranicznej tylko jeden raz.

6. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu zagranicznego.

VI. Zasady uczestnictwa w mobilnościach

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Formularz zgody jest dostępny na stronie szkoły.

2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

3. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.

4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z takiej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.

5. Wszystkich uczestników wymiany obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.

6. Każdy uczestnik mobilności zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

8. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

9. Uczestnicy wymiany mają obowiązek przygotowania wszelkich materiałów zleconych przez koordynatora projektu niezbędnych w trakcie trwania mobilności, napisania relacji dotyczącej wyjazdu oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania.

10. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty itp.).

11. Opiekę nad uczniami sprawują uczestniczący w mobilności nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.

12. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń koordynatora projektu i opiekunów.

13. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

14. W przypadku niepodporządkowania się lub złamania niniejszego regulaminu nastąpi wykluczenie ucznia z dalszego udziału w projekcie.

15. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Zespół Projektowy.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje przez cały okres trwania projektu.

3. Regulamin jest dostępny u dyrektora szkoły, koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

Kategoria: