Maths Matters

administrator

1. Proces rekrutacji prowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana w drodze zarządzenia przez Dyrektora Szkoły.

2. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do klasy pierwszej liceum:

a. podanie o przyjęcie do szkoły,

b. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w oryginale,

c. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w oryginale,

3. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do klasy pierwszej liceum:

a. podanie o przyjęcie do szkoły (należy złożyć do 21.06.2024 r.),

b. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w oryginale (należy złożyć do 05.07.2024 r.),

c. zaświadczenie o wynikach egzaminu po ósmej klasie w oryginale (należy złożyć do 05.07.2024 r.).

 

4. O przyjęciu kandydata do szkoły decydują wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

5. Poza kolejnością przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty w co najmniej jednym konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty lub w olimpiadach przedmiotowych wymienionych w komunikacie z 2 września 2022 r. Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

6. Absolwenci I Społecznej Szkoły Podstawowej Unii Europejskiej w Zamościu uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na warunkach ogólnych. W sytuacji niezakwalifikowania się do wybranych klas mają pierwszeństwo przyjęcia do klas, w których są wolne miejsca po procesie rekrutacji.

7. Nie przyjmuje się kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mają wystawioną ocenę nieodpowiednią lub naganną.

8. Zasady przyznawania punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty:

a. pod uwagę brane są wyniki punktowe z wszystkich trzech części egzaminu ósmoklasisty,

b. jeden punkt rekrutacyjny równy jest jednemu punktowi wyniku egzaminu,

9. W procesie rekrutacji bierze się pod uwagę oceny z co najmniej 4 przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, w zależności od preferowanych rozszerzeń:

a. klasa matematyczno- fizycznamatematyka, fizyka, język polski, język obcy,

b. klasa biologiczno-chemiczno-matematycznabiologia, chemia, matematyka, język polski, język obcy,

c. klasa matematyczno-ekonomicznamatematyka, geografia lub WOS, język polski,

d. klasa humanistyczna: język polski, język obcy oraz historia lub WOS lub biologia,

e. klasa indywidulanych rozszerzeńjęzyk polski, matematyka, język obcy oraz wskazany w deklaracji przedmiot.

10. Sposób przeliczania ocen na punkty rekrutacyjne:

a. ocena celująca - 10 pkt

b. ocena bardzo dobra - 8 pkt

c. ocena dobra - 6 pkt

d. ocena dostateczna - 4 pkt

11. Na podstawie metod z punktach 9 i 10 tworzy się listy kandydatów do poszczególnych klas, sumując punkty rekrutacyjne uzyskane za wyniki egzaminu ósmoklasisty i punkty rekrutacyjne uzyskane za wyniki na świadectwie.

12. W przypadku równej liczby punktów rekrutacyjnych wyższe miejsce na liście rankingowej uzyskuje Kandydat o wyższej średniej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

13. Listy przyjętych Kandydatów i listy rezerwowe wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeniowej w budynku Koszary 5-6 w dniu 08.07.2024 r. o godzinie 10.00.

14. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów do szkoły muszą uiścić wpisowe (czesne dwa miesiące edukacji) we wskazanej wysokości przez Dyrektora Szkoły do dnia 11.07.2024 r.. W przypadku braku wpłaty wpisowego do dnia na konto szkoły Kandydat ulega skreśleniu z listy przyjętych i na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. Wpisowe można uiścić gotówką w kasie szkoły lub przelewem bankowym na konto szkoły Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu 70 9644 0007 2013 0011 9728 0001 (w tytule przelewu należy koniecznie podać: imię, nazwisko kandydata).

15. Rodzice/opiekunowie prawni absolwentów I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu ubiegający się miejsce w klasie pierwszej I Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu w roku szkolnym 2024/2025 po potwierdzeniu woli nauki dziecka nie opłacają wpisowego (opłacają czesne za miesiąc lipiec i sierpień 2023 r.).

16. Laureaci konkursów i olimpiad wymienieni w pkt 5 zwolnieni są z wpłaty wpisowego w 100%, finaliści tych konkursów i olimpiad – odpowiednio w 50%.

17. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu Kandydata przysługuje odwołanie do Zarządu Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego jako Organu Prowadzącego. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

18. Z każdym z rodziców/opiekunów prawnych Dyrektor Szkoły zawrze Umowę Edukacyjną dotyczącą kształcenia dziecka w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Europejskiej w Zamościu do 9 września 2024 r.

 

Dyrektor szkoły
dr Bogusław Klimczuk
Zamość, 12 kwietnia 2024 r.

Kategoria: