Maths Matters

administrator
przedmiot data egzamin pisemny egzamin ustny uczniowie miejsce
język polski 28 sierpnia 2019r. godz. 10.00 od godz. 12.00 2b, 2e LO sala 13, budynek LO
matematyka 28 sierpnia 2019r. godz. 10.00 od godz. 12.00 7c SP sala 9, budynek LO
matematyka podstawowa 29 sierpnia 2019r. godz. 10.00 od godz. 12.00 1e, 2b, 2e LO sala 9, budynek LO
matematyka rozszerzona 29 sierpnia 2019r. godz. 10.00 od godz. 12.00 2a, 2f LO sala 13, budynek LO

UWAGA!!! Od 26 czerwca 2019r. w sekretariacie liceum będą do pobrania informacje dotyczące zakresu materiału z którego będzie przeprowadzony egzamin poprawkowy.

administrator
 1. Proces rekrutacji prowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana w drodze zarządzenia przez Dyrektora Szkoły.
 2. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do klasy pierwszej trzyletniego liceum:
  1. podanie o przyjęcie do szkoły,
  2. świadectwo ukończenia gimnazjum w oryginale,
  3. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego w oryginale,
 3. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do klasy pierwszej czteroletniego liceum:
  1. podanie o przyjęcie do szkoły,
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w oryginale,
  3. zaświadczenie o wynikach egzaminu po 8 klasie w oryginale,
 4. Dokumenty powyższe należy złożyć najpóźniej do 25.06.2019
 5. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje konkurs świadectw i wyników egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.
 6. Poza kolejnością przyjmowani są kandydaci,którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty,w co najmniej jednym konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty lub w olimpiadach przedmiotowych wymienionych w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2018/2019, jak również w komunikacie  Ministra Edukacji Narodowej z 7 listopada 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.
 7. Poza kolejnością przyjmowani są także kandydaci, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zamojskie Towarzystwo Oświatowe w latach 2017 i 2018.
 8. Absolwenci I Społecznego Gimnazjum i I Społecznej Szkoły Podstawowej Unii Europejskiej w Zamościu uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na warunkach ogólnych. W sytuacji niezakwalifikowania się do wybranych klas mają pierwszeństwo przyjęcia do klas, w których są wolne miejsca po procesie rekrutacji.
 9. Nie przyjmuje się kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej mają wystawioną ocenę nieodpowiednią lub naganną.
 10. Zasady przyznawania punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego:
  • brane są pod uwagę wyniki punktowe z trzech części egzaminu gimnazjalnego: j. polski, matematyka,  część humanistyczna (do klas humanistycznych i matematyczno-ekonomicznych) lub przyrodnicza (do klas matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych, biologiczno-matematycznych, matematyczno-ekonomicznych, humanistycznych).
  • w przypadku gdy kandydat do klasy humanistycznej deklaruje jako jeden z przedmiotów do rozszerzenia biologię, wówczas brany jest pod uwagę wynik punktowy części przyrodniczej, zamiast humanistycznej. Natomiast gdy kandydat do klasy matematyczno-ekonomicznej deklaruje jako jeden z przedmiotów do rozszerzenia WOS, wówczas brany jest pod uwagę wynik punktowy części humanistycznej, zamiast przyrodniczej,
  • jeden punkt rekrutacyjny równy jest jednemu punktowi wyniku egzaminu,
 11. Zasady przyznawania punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty:
  • brane są pod uwagę wyniki punktowe z wszystkich trzech części egzaminu ósmoklasisty,
  • jeden punkt rekrutacyjny równy jest jednemu punktowi wyniku egzaminu,
 12. Zasady przyznawania punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej:
 13. W procesie rekrutacji bierze się pod uwagę oceny z co najmniej 3przedmiotów, w zależności od preferowanych rozszerzeń:
  • klasa matematyczno – fizyczna: matematyka, fizyka, j. polski
  • klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna: biologia, chemia, matematyka, j. polski
  • klasa matematyczno-ekonomiczna: matematyka, geografia lub WOS, j. polski
  • klasa humanistyczna: j. polski, język obcy oraz historia lub WOS lub  biologia,
 14.   Sposób przeliczania ocen na punkty rekrutacyjne:
  • ocena celująca - 10 pkt
  • ocena bardzo dobra - 8 pkt
  • ocena dobra - 6 pkt
  • ocena dostateczna - 4 pkt
 15. Na podstawie w/w kryteriów tworzy się listy rankingowe kandydatów do poszczególnych klas, sumując punkty rekrutacyjne uzyskane za wyniki egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty i punkty rekrutacyjne uzyskane za wyniki na świadectwie.
 16. W przypadku równej liczby punktów rekrutacyjnych wyższe miejsce na liście rankingowej uzyskuje Kandydat o wyższej średniej na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.
 17. Do każdej klasy przyjmuje się maksymalnie 18 kandydatów
 18. Listy przyjętych Kandydatów i listy rezerwowe wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeniowej w budynku Koszary 14 w dniu 28.06.2019 o godz. 11.00
 19. Kandydaci przyjęci do szkoły mają obowiązek uiścić wpisowe (czesne dwa miesiące edukacji) w wysokości 1140 zł  do dnia  5.07.2019. W przypadku braku wpływu wpisowego do dnia 5.07.2019 na konto szkoły Kandydat ulega skreśleniu z listy przyjętych i na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
 20. Laureaci konkursów i olimpiad wymienieni w pkt 6 i 7 zwolnieni są z wpłaty wpisowego w 100%, finaliści tych konkursów i olimpiad – odpowiednio w 50%
 21. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu Kandydata przysługuje odwołanie do Zarządu Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego jako Organu Prowadzącego. Decyzja Zarządu jest ostateczna
administrator

 

W dniu 21 marca 2019 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej zaprasza młodzież klas III gimnazjum i klas VIII na Dzień Otwarty.
Od godziny 9.00 do 14.00, w obiektach przy ul. Koszary 14, będzie można:

 • spotkać i uczestniczyć w lekcjach otwartych ze znanymi zamojskimi nauczycielami,
 • poznać zasady i procedury zdawania egzaminów maturalnych,
 • uzyskać informacje o metodach i zasadach pracy szkoły,
 • porozmawiać o strategiach dostania się na wymarzone uczelnie lub kierunki studiów,
 • zapraszamy na projekcję filmu „Męska sprawa” (reż. Sławomir Fabicki) wszystkich, którzy chcą rozwijać zainteresowania humanistyczne ucząc się w naszym liceum. Spotkanie klubu filmowego odbędzie się o 10:30 w bibliotece szkolnej. Po projekcji dyskusja. Zajęcia poprowadzi Pani Agnieszka Filipowicz.

Zapraszamy młodzież, rodziców i nauczycieli indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 84 639 68 22 lub na stronach szkoły oraz www.facebook.com/ZamojskieSzkolySpoleczne

Zapraszamy!!! Warto poznać nas bliżej :):)

administrator

Zapraszamy rodziców na spotkania podsumowujące III semestr wg następującego harmonogramu:

 • 03.04.2019 /środa/ spotkania klasowe dla rodziców:
  • gimnazjum - godzina 16.00,
  • spotkanie ogólne dla rodziców klas 0-III, godzina 16.00-16.30, sala konferencyjna w hotelu "Carskie Koszary"
  • spotkanie z wychowawcami klas I-III - godzina 16.30
  • spotkanie ogólne dla rodziców klas IV-VIII, godzina 17.00-17.30, sala konferencyjna w hotelu "Carskie Koszary"
  • spotkanie z wychowawcami klas IV-VIII - godzina 17.30
 • 04.04.2019 /czwartek/ - liceum ogólnokształcące - spotkania z rodziców klas I i II, godzina 17.00.
administrator
 1. Wyjazd w dniu 17.02.2019 O GODZ. 8.00 Z PARKINGU  PZU ul. Partyzantów.
 2. Powrót  w dniu 23.02.2019 około godziny 17.00
 3. Wyposażenie uczestnika obozu.
  OBOWIĄZKOWO:
  - kask narciarski, gogle,  pozostały sprzęt narciarski
  - strój narciarski
  - środki higieny osobistej
  - ręczniki
  - dres sportowy,
  - strój kąpielowy, klapki.
 4. Wszelkich informacji  udzielają wychowawcy. Prosimy o podanie informacji na piśmie o ewentualnych uczuleniach dzieci, jeżeli dzieci biorą leki, prosimy o zapakowanie ich w woreczek z karteczką o dawkowaniu i porach podawania. Prosimy aby dzieci nie zabierały wartościowych przedmiotów typu komórki, gry elektroniczne, aparaty cyfrowe itp.
  Wychowawcy:  
 • Piotr Podkościelny, 504045405
 • Wiesław Puzia, 608339066
 • Jacek Szponar, 604512495
 • Maciej Usidus, 698080715