Maths Matters

administrator

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej działa od 25 lat a jego podstawowe, statutowe cele to:

 • zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
 • rozwijanie umysłów i umiejętności uczniów stosownie do ich możliwości intelektualnych, fizycznych i psychicznych,
 • wyrabianie w uczniach zdolności rozumienia świata, w którym żyją i wzajemnych zależności między ludźmi i narodami,
 • wyrabianie w każdym uczniu pragnienia poznawania i zdobywania wiedzy humanistycznej, matematycznej, przyrodniczej i technicznej,
 • edukacja i wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych
 • zachęcanie uczniów do twórczego i pomysłowego działania w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności,
 • przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku edukacji
 • rozwijanie w uczniach rozumienia moralnych wartości oraz wyrabianie tolerancji dla innych poglądów

Dla  I Społecznego Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu:

 • współpraca z partnerami zagranicznymi jest i będzie traktowana priorytetowo, jako istotny kierunek rozwoju, w tym w zakresie czerpania wzorców i podnoszenia kompetencji pracowników,
 • rozwój umiejętności pracy i komunikacji międzykulturowej nauczycieli i kadry zarządzającej szkołami uznawana jest za istotną szansę utrzymania silnej pozycji  I SLO im. Unii Europejskiej w Zamościu w przyszłości,
 • międzynarodowy charakter szkoły stanowić będzie istotne wyzwanie w przyszłości, także w zakresie rozwoju kompetencji językowych u nauczycieli

Dlatego  I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu  w zakresie zagranicznych mobilności edukacyjnych stawia sobie następujące cele:

 • poznanie metod pracy z młodzieżą w społeczeństwach wielokulturowych
  Polscy nauczyciele mają coraz częściej do czynienia z wielokulturowymi zespołami klasowymi. Ich dotychczasowe doświadczenia w tym obszarze są bardzo ograniczone. Wzrost liczby osób migrujących w UE sprawiał będzie, iż problemy nauczania w takich klasach będą narastały. Dlatego istotnym jest poznanie uwarunkowań pracy w takich wielokulturowych społeczeństwach. Jest to tym istotniejsze, że w regionach peryferyjnych, jakim jest Zamojszczyzna, trudno jest pozyskać wiedzę i nabyć kompetencje w tym obszarze
 •  poznanie praktycznych narzędzi komunikacji międzykulturowej w edukacji szkolnej
  W Fachschule fuer Sozialpedagogik  i w Gewerbliche Schule Schwabisch Hall wykorzystuje się zróżnicowane  narzędzia komunikacji międzykulturowej (Fachschule - pedagogika przeżyć (Erlebnispedagogik) , arteterapia, w Gewerbliche Schule: peagogika sportu, wykorzystanie nowych mediów - SnapChat, Facebook). Dzięki mobilnościom  i zróżnicowanym merytorycznie  warsztatom nauczyciele pozyskają wiedzę i nowe kompetencje.
 •  pozyskanie nowych kompetencji w zakresie pracy z dziećmi w klasach wielokulturowych,
  Mobilność nauczycieli ma służyć w przyszłości pozyskaniu przez nich nowych kompetencji w pracy z dziećmi i młodzieżą w klasach wielokulturowych. Niemcy, a szczególnie region Schwabisch Hall jest miejscem migracji przedstawicieli wielu narodowości, przez co nauczyciele tam nauczający mają doświadczenie w pracy w takich grupach klasowych, którym chcą się podzielić z partnerami z Polski (7% społeczeństwa stanowią emigranci)
 • pozyskanie wiedzy na temat edukacji ustawicznej nauczycieli w Niemczech.
  Nauczyciele uczestniczą w procesie edukacji ustawicznej. Dzięki partnerowi, który prowadzi kształcenie ustawiczne możliwe będzie poznanie procedur, zasad, wymagań i oczekiwań  w zakresie edukacji ustawicznej u niemieckich nauczycieli  w kontekście polskich uwarunkowań. Nastąpi także proces wzajemnego uczenia się.
administrator

Szanowni Państwo,

bardzo prosimy rodziców, opiekunów i uczniów do zarejestrowania się w systemie.

Jakie czynności należy wykonać, aby otrzymać dostęp do e-dziennika?

 1. Należy przekazać wychowawcy lub sekretarzowi szkoły adres e-mail. Po wprowadzeniu adresu e-mail do bazy użytkowników można rozpocząć aktywację konta użytkownika.
 2. Tworzenie konta wykonuje każdy użytkownik samodzielnie. Rozpoczynamy od wpisania w przeglądarce internetowej adresu https://uonetplus.vulcan.net.pl/zamosc lub kliknięcie ikony e-dziennik na naszej stronie www.unia.zam.pl
 3. Nazwą użytkownika jest adres mailowy Państwa, który przekazaliście Państwo wychowawcy lub sekretarzowi szkoły. Podczas tworzenia konta na skrzynkę poczty zostanie przysłana wiadomość z linkiem autoryzującym użytkownika.
 4. Kolejność rejestracji użytkownika jest opisana i zilustrowana w poniższym poradniku na stronach 1-5 (podrozdział Tworzenie hasła dostępu do witryny UONET+) http://aplikacje.vulcan.pl/uonetplus/jakrozpoczacpracezuonetplus.pdf lub w filmie umieszczonym w linku odsyłającym do instrukcji. (https://str-arch.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-filmy/uonetplus/fup_012-haslo.mp4?_gl=1*my9442*_ga*Nzc2OTMzMjY4LjE1ODcwMzc5MzU.*_ga_XPBK45R2TN*MTY5MzcyNjg5Ny4xNC4xLjE2OTM3MjY5MzYuMjEuMC4w)