start

administrator

W ostatnich dwóch latach przeżywamy w edukacji bardzo burzliwe czasy. Najpierw do szkół poszły obowiązkowo sześciolatki wraz z siedmiolatkami. W roku bieżącym do szkół zobowiązane są iść tylko siedmiolatki, sześciolatki mogą, lecz nie muszą. Do tego część rodziców postanowiła, zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty, zatrzymać w klasie pierwszej sześciolatki, które poszły do szkół przed rokiem, słusznie obawiając się, czy odnajdą się one w stałej konkurencji klasowej ze starszymi rocznikowo koleżankami czy kolegami.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i ich pociech, Szkoły Społeczne postanowiły uruchomić od 1 września 2016 roku klasę autorską dla dzieci chcących powtarzać pierwszą klasę. Czym jest klasa autorska? W myśl zarządzenia MEN (1989) dotyczącego działalności innowacyjnej nauczycieli i szkól, klasą autorską jest: "oddział lub jeden ciąg klas w cyklu kształcenia, w którym jest sprawdzana indywidualna koncepcja nowatorstwa pedagogicznego...". Nowatorstwo takie może dotyczyć pracy wychowawczej, lub dydaktyczno-wychowawczej w danej klasie szkolnej w ciągu roku szkolnego lub cyklu edukacji, np. przez trzy lata w klasach I-III. Opiera się na wprowadzeniu do praktyki szkolnej nowych, ciekawych celów i treści edukacyjnych oraz innowacyjnych sposobów działania nauczycieli i uczniów, przy włączeniu w te działania rodziców i innych przyjaciół szkoły. Klasa autorska integruje naczelne wartości wychowania z dydaktyką szkolną i opieką pedagogiczną nad uczniami. Akcentuje pewne wartości edukacyjne, które nauczyciel, twórca tej klasy, z uwzględnieniem faktycznych potrzeb, zainteresowań i oczekiwań uczniów, uznaje za najważniejsze dla ich przygotowania do samodzielnego, dojrzałego i mądrego życia.

Program edukacyjny klasy jest pomysłem określonego nauczyciela lub zespołu nauczycieli uczących w klasie. Wymaga ścisłej współpracy i współdziałania z uczniami i ich rodzicami w fazie planowania, przygotowywania i realizacji zadań oraz kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Klasa autorska jest zwykle dziełem wieloletniego i rzetelnego przygotowania się i wielu wcześniejszych prób nauczyciela. Jest wynikiem intensywnej twórczości, pracy koncepcyjnej i wychowawczej jej autora. Stąd prowadzenie klasy autorskiej, teoretycznie dostępne dla wszystkich nauczycieli, jest w istocie tylko dla tych najlepszych i wyróżniających się pedagogów.

Innowacyjność klasy autorskiej polegać będzie na:

  • rozwijaniu zdolności i kompetencji uczniów zdobytych już w czasie edukacji w klasie pierwszej (nie zaczynamy od początku lecz w oparciu o podstawę programową rozwijamy dalej potencjał uczniów),
  • zwiększeniu liczby godzin zajęć matematyczno-przyrodniczych,
  • uczeniu dzieci metod szybkiego czytania,
  • intensywniejszym zastosowaniu metod projektowych i pracy w grupie,
  • wykorzystaniu innych niż dotychczasowe podręczników i zeszytów ćwiczeń

Klasa autorska skierowana jest nie tylko do uczniów Społeczniaka. Prowadzimy do niej nabór otwarty, co oznacza, że każdy uczeń, który przed rokiem w wieku 6 lat rozpoczął edukację w pierwszej klasie, może być do niej zapisany. Kluczowe znaczenie ma dla nas to, aby do grupy trafiły dzieci w jednym wieku z podobnymi doświadczeniami edukacyjnymi - tylko sześciolatki, które przed rokiem poszły do pierwszej klasy. Zapraszamy serdecznie rodziców do współpracy. Mamy jeszcze wolne miejsca. Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu 609737411.