start

administrator

 

Kryteria programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”.

 

Dokumentacja progamu stypendialnego

 

Uwaga!!!! 
Także uczniowie, którzy mięli w ostatnim roku szkolnym ocenę celującą z matematyki, j. obcego lub informatyki kwalifikują się do udziału w ubieganiu się o stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego!!!

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

...

§ 2. 1. Celem projektu jest wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych uczniów, w zakresie przynajmniej jednego spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych nowożytnych i matematyki dalej zwanych przedmiotami kluczowymi, rozpoczynających i kontynuujących przygotowania do odpowiedzialnego wyboru ścieżki swojej kariery zawodowej poprzez wsparcie stypendialne.

2. Przedmioty przyrodnicze, to przedmioty, do których zalicza się:

1) przyrodę, biologię, chemię, geografię, fizykę w szkołach podstawowych;

2) biologię, chemię, geografię, fizykę (zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym) w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz przedmiot uzupełniający przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych;

3) biologię, chemię, geografię, fizykę w szkołach/oddziałach/klasach gimnazjalnych.

 

Rozdział 2

Warunki ubiegania się o przyznanie i warunki otrzymania stypendium

  • 3. 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa lubelskiego;

2) w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium rozpoczynają naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole lub klasie programowo wyższej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego bez podstawy programowej kształcenia w zawodach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

3) uzyskali co najmniej jedną ocenę celującą (6) z nauczanych przedmiotów kluczowych ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium;

4) spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych ujętych na świadectwie ukończenia klasy albo szkoły wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium jest wyższa lub równa 5,00, Uchwała Nr XLI/616/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. 2 z 10

b) ich wynik z obowiązkowego sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego zdawanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego:

  • ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej wynosi 100 % z matematyki lub 100 % z języka obcego nowożytnego,
  • z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynosi 100% z matematyki lub 100% z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii lub 100% z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy,

   ich wynik z obowiązkowego sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego zdawanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego:

  • ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej wynosi 100 % z matematyki lub 100 % z języka obcego nowożytnego,
  • z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynosi 100% z matematyki lub 100% z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii lub 100% z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy,

c) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium byli laureatami lub finalistami konkursów lub ogólnopolskich olimpiad organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580),

d) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium realizowali indywidualny program lub tok nauki, kształcąc się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania, udzielony na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3 poz. 28) lub na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569),

e) uczestniczyli w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium w zajęciach przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów w trybie art. 160 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000 i 1115);

5) złożą wniosek o przyznanie stypendium