start

administrator

 Procedura składania wniosku

 1. Poinformowanie uczniów o możliwości ubiegania się o stypendium – Dyrekcja Szkół, Wychowawcy, termin 05.09.2019 /czwartek/
 2. Przekazanie do sekretariatów szkół listy uczniów, chcących ubiegać się o stypendium, wraz z informacją o przedmiotach, które uczniowie chcą uwzględnić w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego – Wychowawcy, termin 09.09. 2019 /poniedziałek/
 3. Udostępnienie niezbędnych danych (świadectwo, wynik egzaminów gimnazjalnych, niezbędnych zaświadczeń) –Sekretariaty Szkół, do 12.09.2019 /czwartek/
 4. Wypełnienie formularza wniosku i oświadczeń – Rodzice oraz Uczeń,  do 13.09.2019 /piątek/
 5. Przygotowanie Indywidualnego Planu Rozwoju i stosownych oświadczeń– Opiekun dydaktyczny (Nauczyciel wyznaczony przez Dyrekcję Szkół), do 13.09.2019 /piątek/
 6. Sprawdzenie wniosku, prawidłowości jego przygotowania i kompletności Dyrekcja Szkół, do 16.09.2019 /poniedziałek/
 7. Ostateczna weryfikacja kompletności dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku – Agnieszka Jaczyńska z-ca dyrektora Szkół Społecznych, do 19.09.2019 /czwartek/
 8. Wysłanie wniosku – Rodzice, Uczeń, do 20.09.2019 /piątek/.

 

Kryteria programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”. Na podstawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§2

 1. Celem projektu jest wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych uczniów i uczennic zwanych dalej uczniami, w zakresie przedmiotów przyrodniczych tj. przyrody, biologii, chemii i fizyki, informatycznych tj. zajęć komputerowych i informatyki, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości dalej zwanych przedmiotami kluczowymi, rozpoczynających i kontynuujących przygotowania do odpowiedzialnego wyboru ścieżki swojej kariery zawodowej poprzez wsparcie stypendialne.
 2. Przedmiotami kluczowymi są również przedmioty, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania o treściach zgodnych z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotów kluczowych.

Rozdział 2

Warunki ubiegania się o przyznanie i warunki otrzymania stypendium

§3

1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa lubelskiego;

2) w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium rozpoczynają naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub rozpoczynają lub kontynuują naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym lub rozpoczynają naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

3) uzyskali ocenę celującą (6) z co najmniej dwóch nauczanych przedmiotów kluczowych ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium;

4) spełniając warunki określone w pkt 1, 2 i 3 uzyskają minimum 30 punktów, obliczonych w oparciu o zasady określone w § 4 ust. 2 i 3 wg następujących kryteriów:

a) za wyniki w nauce:

- średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych z 3 najwyżej ocenionych przedmiotów kluczowych ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium,

- średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium,

- wynik z obowiązkowego egzaminu zewnętrznego zdawanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego,

 - osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580) za ostatnie trzy lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest stypendium,

 - realizację w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, ze względu na szczególne uzdolnienia, indywidualnego programu nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania, udzielonego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3 poz. 28) lub na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569),

- uczestniczenie w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,

 

b) dodatkowe:

- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ucznia ubiegającego się o stypendium w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 730),

- pochodzenie ucznia z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci: - w wieku do ukończenia 18. roku życia,

 • w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,
 • posiadanie przez ucznia statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 730),

- posiadanie przez ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej, - wychowywanie ucznia, ubiegającego się o przyznanie stypendium, w rodzinie niepełnej

pobieranie przez jedno z rodziców/opiekunów prawnych w okresie zasiłkowym obejmującym miesiąc ubiegania się o stypendium świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 1544 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730 oraz 752 ) i wobec którego, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 

 1. Stypendium otrzymają uczniowie, którzy:

1) w terminie złożą wnioski o przyznanie stypendium, w oparciu o zasady określone w § 5;

2) spełnią warunki określone w § 3 ust.1;

3) zostaną wpisani na listę rankingową i uzyskają odpowiednio wysoką łączną liczbę punktów za wyniki w nauce i dodatkowe kryteria, wyliczoną w oparciu o zasady określone w § 4 ust. 2 i 3, która umożliwi przyznanie stypendium.

 

 1. Stypendium przyznaje się 500 uczniom, którzy znajdą się na pozycjach:

1) od 1 do 200, w przypadku listy rankingowej uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej;

2) od 1 do 300, w przypadku listy rankingowej uczniów trzy- i czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

 1. W przypadku niewyczerpania puli środków na stypendia dla jednego typu szkoły, pozostałe stypendia przyznaje się uczniom drugiego typu szkoły.
 2. Listy rankingowe sporządza się w oparciu o zasady określone w § 7.

Link do ogłoszenia o konkursie

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/

 

Link do dokumentacji konkursowej

https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-pokaz?spr=531394