Edukacja ustawiczna nauczycieli dyplomowanych

administrator

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu działa od ponad 30 lat. Należy do najlepszych pod względem wyników maturalnych liceów na Lubelszczyźnie i w Polsce. W przeszłości  realizowało szereg międzynarodowych projektów, zarówno w programie Erasmus+ jak i finansowanych ze środków własnych (istotnym z punktu widzenia niniejszego wniosku był projekt Managing for @ School of Success Project Nº 2015-1-PT01-KA201-013059, w ramach którego analizowano czynniki sukcesu szkół w Unii Europejskiej).

Badania wewnętrzne przed złożeniem wniosku aplikacyjnego pozwoliły na zdefiniowanie następujących obszarów problemowych:

 • ograniczony zakres stosowania innowacji pedagogicznych i dydaktycznych przez nauczycieli, szczególnie nauczycieli dyplomowanych,
 • zbyt słabo rozwinięty system edukacji ustawicznej nauczycieli dyplomowanych, zarówno w obszarach nauczanych przedmiotów jak i kompetencji językowych i informatycznych,
 • nieadekwatne do potrzeb i oczekiwań zaangażowanie nauczycieli w edukację ustawiczną, w szczególności nauczycieli dyplomowanych.

 Powyższe 3 obszary uważamy za kluczowe, gdyż:

 • odpowiadają na potrzeby uczniów i rodziców, wyrażone w badaniach walidacyjnych i w trakcie dyskusji podczas posiedzeń rad pedagogicznych,
 • są istotne z uwagi na reformę systemu edukacyjnego w Polsce (nauczyciele liceum stają przed nowymi wyzwaniami, które wymagają nowych kompetencji),
 • nauczyciele, którzy osiągnęli stopień nauczyciela dyplomowanego w ramach awansu zawodowego tracą motywację do edukacji ustawicznej, co przekłada się na zestaw stosowanych przez nich narzędzi i metod dydaktycznych,
 • w przyszłości szkoły będą coraz częściej konfrontowane z problemami wysokiej mobilności mieszkańców Unii Europejskiej, a co za tym idzie zróżnicowanymi metodami pracy dydaktycznej,
 • świat współczesny, także w zakresie szkolnym, coraz bardziej się wirtualizuie, dlatego nauczyciele muszą nadążać za zmianami (nowe narzędzia komunikacji, nowe wizje układu klasopracowni, nowe techniki nauczania). 

Liceum stawiało sobie  w ramach projektu następujące cele szczegółowe:

 • poznanie w ciągu 2 lat przez 16 nauczycieli dyplomowanych nauczających w liceum ogólnokształcącym, innowacyjnych metod nauczania, poprzez udział w job shadowing w szkole w Portugalii
 • nabycie w ciągu 2 lat przez 16 nauczycieli dyplomowanych nauczających w liceum ogólnokształcącym umiejętności wykorzystywania innowacyjnych technik i narzędzi dydaktycznych (inquiry based learning, learning by doing)
 • poznanie w ciągu 2 lat przez 16 nauczycieli dyplomowanych nauczających w liceum ogólnokształcącym, metod wychowawczych i narzędzi komunikacji w środowisku wirtualnym W szkole partnerskiej wykorzystuje się zróżnicowane narzędzia edukacji wirtualnej (Snapchat, Facebook).
 • pozyskanie w ciągu 2 lat przez 16 nauczycieli dyplomowanych nauczających w liceum ogólnokształcącym, wiedzy na tematedukacji ustawicznej nauczycieli w Portugalii. Nauczyciele uczestniczą w procesie edukacji ustawicznej. Dzięki projektowi możliwe było poznanie procedur, zasad, wymagań i oczekiwań w zakresie edukacji ustawicznej u portugalskich nauczycieli w kontekście polskich uwarunkowań. Nastąpi także proces wzajemnego uczenia się.

Powyższe cele szczegółowe dadzą się uogólnić w cel główny projektu: zwiększenie skuteczności i innowacyjności kształcenia realizowanego w ścisłym związku ze zmieniającym się otoczeniem technologicznym i informacyjnym.