konkurs historyczny

administrator

Regulamin Konkursu Historycznego "Drogi do niepodległości" realizowanego w ramach projektu "Bilet do Społeczniaka"

§ 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. Tematyka konkursu obejmuje zakres wiadomości dotyczących historii Polski i Polaków w latach 1795-1922, ze szczególnym uwzględnieniem walk narodowo-wyzwoleńczych oraz sylwetek, kluczowych w tym czasie, postaci historycznych.
 2. Cele konkursu: Przywołanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę; propagowanie kształcenia humanistycznego, wyłonienie młodzieży szczególnie uzdolnionej w tym zakresie i chcącej rozwijać swoje predyspozycje i zainteresowania humanistyczne; kształtowanie umiejętności krytycznej analizy źródeł historycznych.
 3. Organizatorami konkursu są I Społeczne Liceum Ogólnokształcące oraz I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu.
 4. Konkurs adresowany jest do uczniów III klas szkół gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego.
 5. Uczestnikiem konkursu może być uczeń zgłoszony przez macierzystą szkołę, rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie formularza (załącznik nr 1) będącego załącznikiem regulaminu konkursu.
 6. Uczestnikami konkursu nie mogą być uczniowie I Społecznego Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu.
 7. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 8. Opiekę nad uczniami uczestniczącymi w konkursie sprawują ich nauczyciele oddelegowani przez szkołę lub rodzice/opiekunowie prawni.
 9. Oceną arkuszy konkursowych i wytypowaniem zwycięzców zajmie się powołana do tego przez organizatorów komisja (szczegóły dotyczące komisji zostały określone w § 3 regulaminu).

§ 2. FORMA KONKURSU:

 1. Uczniowie, którzy przystąpią do konkursu wypełnią arkusz przygotowany przez komisję konkursową. W jego skład będą wchodzić zadania polegające na przeprowadzeniu analizy i interpretacji różnych źródeł historycznych, nawiązujących swoją treścią do wydarzeń związanych z działaniami Polaków na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w latach 1795 – 1922.
 2. W trakcie wykonywania zadań z arkusza konkursowego uczeń nie może posługiwać się żadnymi materiałami pomocniczymi.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie osób, które wypełniły arkusz niezgodnie z regulaminem konkursu oraz instrukcją.

§ 3. REALIZACJA KONKURSU:

 1. Udział w konkursie w imieniu uczniów zgłaszają nauczyciele, rodzice lub opiekunowie prawni w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (z dopiskiem konkurs „Drogi do niepodległości”). Zgłoszenie powinno być nadesłane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Załącznik nr 1 o którym mowa w § 3, pkt. 1 podpisują: zgłaszany uczeń oraz nauczyciel lub rodzicie lub opiekunowie prawni.
 3. Uczniowie – uczestnicy konkursu powinni przynieść ze sobą legitymację szkolną, przybory do pisania oraz pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)
 4. Laureatów konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatorów, której  decyzje są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. Przedmiotem oceny komisji będzie poprawność merytoryczna i językowa analizy źródeł załączonych do arkusza konkursowego. Tytuł laureata konkursu i pierwsze miejsce otrzyma uczeń, który uzyska co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Tytuł finalisty otrzymają uczniowie, którzy zdobyli miejsca: drugie i trzecie przy jednoczesnym uzyskaniu co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
 5. Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się  9 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, ul. Koszary 14.
 6. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na profilu FB I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu w dniu 11 czerwca 2018r.

§ 4. NAGRODY:

 1. Zdobywca pierwszego miejsca uzyska tytuł laureata oraz możliwość bezpłatnej nauki w klasie humanistycznej I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.
 2. Zdobywca drugiego miejsca uzyska tytuł finalisty oraz możliwość nauki w klasie humanistycznej I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu przy czesnym obniżonym o 50 procent.
 3. Zdobywca trzeciego miejsca uzyska tytuł finalisty oraz możliwość nauki w klasie humanistycznej I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu przy czesnym obniżonym o 25 procent.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej lub nie przyznania żadnych wyróżnień w związku z niskim poziomem prac.

 § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, przy czym o ewentualnych zmianach poinformują wszystkich uczestników.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 3. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty komisji będą dostępne na stronie internetowej I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu na profilu facebook’u.
 4. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Panią Martą Wiśniewską (tel. 600 22 09 41, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon do szkoły 84 639 49 83 ).

Bibliografia:

 1. Atlas historyczny, wyd. PWN, Demart, 2012.
 2. Historia: encyklopedia szkolna. Red. Edyta Wygonik-Barzyk, Marta Stęplewska. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2004.
 3. Historia dla maturzystów. Repetytorium, Włodzimeirz Sochacki, wyd, Branta, 2007.
 4. Historia Polski, Marian Toporek, wyd. Korona, 2003.
 5. Historia Powszechna, Marian Toporek, wyd. Korona, 2003.  
 6. Leksykon ucznia: historia, Elżbieta Mazur, Andrzej Pośpiech; il. Monika Kamińska. - Wyd. 3 zm. – Warszawa.
 7. Najważniejsze wydarzenia w historii Polski i świata, Anna i Maciej Leszczyńscy. - Poznań: "Publicat", 2005. 
 8. Podręcznik do historii dla Klasy III gimnazjum ( WSiP, Nowa Era)
 9. Terminy i pojęcia historyczne, Bogdan Snoch. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

Nauczyciele historii

 Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu

 

Załączniki:

załacznik 1. karta zgłoszeniowa

załacznik 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych