konkurs geograficzny

administrator

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu zaprasza uczniów klas gimnazjalnych do udziału w międzyszkolnym konkursie geograficznym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii dla gimnazjum oraz własną wiedzą zgodnie z zainteresowaniami:

 • znajomość mapy fizycznej i politycznej Europy,
 • charakterystyka środowiska geograficznego Europy,
 • surowce mineralne, komunikacja i gospodarka w Polsce i Europie,
 • atrakcje turystyczne i regiony turystyczne Europy,
 • ludność Europy i jej zróżnicowanie,
 • mapa fizyczna i administracyjna Polski,
 • środowisko geograficzne Polski,
 • ludność Polski i jej zróżnicowanie,
 • ochrona przyrody w Polsce.

2. Autorem zadań konkursowych jest nauczyciel geografii w  I Społecznym Gimnazjum i Liceum - Jacek Podkościelny.

3. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów,
 • pobudzanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
 • poznanie środowiska geograficznego Polski i Europy.

4. Organizatorami konkursu są I Społeczne Liceum Ogólnokształcące oraz I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu.

5. Konkurs adresowany jest do uczniów III klas szkół gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego.

6. Uczestnikiem konkursu może być uczeń zgłoszony przez macierzystą szkołę, rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie formularza (załącznik nr 1) będącego załącznikiem regulaminu konkursu.

7. Uczestnikami konkursu nie mogą być uczniowie I Społecznego Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu.

8. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

9. Opiekę nad uczniami uczestniczącymi w konkursie sprawują ich nauczyciele oddelegowani przez szkołę lub rodzice/opiekunowie prawni.

10. Oceną arkuszy konkursowych i wytypowaniem zwycięzców zajmie się powołana do tego przez organizatorów komisja (szczegóły dotyczące komisji zostały określone w § 3 regulaminu).

§ 2. FORMA KONKURSU:

 1. Konkurs ma formę pisemną obejmującą zagadnienia z działów: Geografia Europy i Geografia Polski (czas trwania 60 minut ,bez przerwy).
 2. W trakcie wykonywania zadań z arkusza konkursowego uczeń nie może posługiwać się żadnymi materiałami pomocniczymi.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie osób, które wypełniły arkusz niezgodnie z regulaminem konkursu oraz instrukcją.

§ 3. REALIZACJA KONKURSU:

 1. Udział w konkursie w imieniu uczniów zgłaszają nauczyciele, rodzice lub opiekunowie prawni w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2018 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. (z dopiskiem konkurs „Przez Polskę i Europę”). Zgłoszenie powinno być nadesłane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Załącznik nr 1 o którym mowa w § 3, pkt. 1 podpisują: nauczyciel lub rodzicie lub opiekunowie prawni.
 3. Uczniowie – uczestnicy konkursu powinni przynieść ze sobą legitymację szkolną, przybory do pisania, kalkulator oraz pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)
 4. Laureatów konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatorów, której  decyzje są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. Przedmiotem oceny komisji będzie poprawność merytoryczna i językowa analizy źródeł załączonych do arkusza konkursowego. Tytuł laureata konkursu i pierwsze miejsce otrzyma uczeń, który uzyska co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Tytuł finalisty otrzymają uczniowie, którzy zdobyli miejsca: drugie i trzecie przy jednoczesnym uzyskaniu co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
 5. Konkurs odbędzie  się w sobotę 19 maja 2018 o godz. 9.00 w budynku I Społecznego Liceum przy ulicy Koszary 14 w Zamościu. Uczestnicy proszeni są o wcześniejsze przybycie celem rejestracji w godz. od 8.30 do 9.00 oraz złożenia zgody o przetwarzaniu danych osobowych podpisanych przez rodziców.
 6. Wyników konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w dniu 03 czerwca 2018 r. na stronie unia.zam.pl oraz na profilu FB I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.

§ 4. NAGRODY:

 1. Zdobywca pierwszego miejsca uzyska tytuł laureata oraz możliwość bezpłatnej nauki w klasie akademickiej SGH I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.
 2. Zdobywca drugiego miejsca uzyska tytuł finalisty oraz możliwość nauki w klasie akademickiej SGH I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu przy czesnym obniżonym o 50 procent.
 3. Zdobywca trzeciego miejsca uzyska tytuł finalisty oraz możliwość nauki w klasie akademickiej SGH I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu przy czesnym obniżonym o 25 procent.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Zamojskie Towarzystwo Oświatowe, Prezydent Miasta Zamość, Wydawnictwo Nowa Era.
 5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej lub nie przyznania żadnych wyróżnień w związku z niskim poziomem prac.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, przy czym o ewentualnych zmianach poinformują wszystkich uczestników.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 3. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty komisji będą dostępne na stronie internetowej I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu na profilu facebook’u.
 4. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Panem Jackiem Podkościelnym: tel.  606302804 lub z sekretariatem szkoły: tel. 84 639 77 77, 84 639 68 22 lub 84 639 49 83).

 

LITERATURA:

 • podręczniki  geografii do gimnazjum dla klas I-III,
 • atlasy geograficzne  świata i Polski: PPWK - Nowa Era,
 • tablice geograficzne , wyd., Adamantan,
 • Świat w liczbach  - WSIP,
 • Flis J. "Słownik szkolny - terminy geograficzne".

 

Załączniki:

załacznik 1. karta zgłoszeniowa

załacznik 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych