konkurs języka angielskiego

administrator

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. Konkurs polegać będzie na sprawdzeniu znajomości konstrukcji gramatycznych, słownictwa oraz umiejętności komunikacji z zakresu materiału objętego programem nauczania języka angielskiego w klasach I-III gimnazjum. W zakresie wymagań konkursu dopuszcza się treści poszerzające zakres podstawy programowej.
 2. Cele konkursu: zwiększenie zainteresowania młodzieży nauką języków obcych, motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego, a także promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie.
 3. Organizatorami konkursu są I Społeczne Liceum Ogólnokształcące oraz I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu.
 4. Konkurs adresowany jest do uczniów III klas szkół gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego.
 5. Uczestnikiem konkursu może być uczeń zgłoszony przez macierzystą szkołę, rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie formularza (załącznik nr 1) będącego załącznikiem regulaminu konkursu.
 6. Uczestnikami konkursu nie mogą być uczniowie I Społecznego Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu.
 7. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 8. Opiekę nad uczniami uczestniczącymi w konkursie sprawują ich nauczyciele oddelegowani przez szkołę lub rodzice/opiekunowie prawni.
 9. Oceną arkuszy konkursowych i wytypowaniem zwycięzców zajmie się powołana do tego przez organizatorów komisja (szczegóły dotyczące komisji zostały określone w § 3 regulaminu).

§ 2. FORMA KONKURSU:

 1. Konkurs jest jednoetapowy i przeprowadzony będzie w wersji pisemnej z wykorzystaniem ćwiczeń gramatycznych, leksykalnych, rozumienia tekstu czytanego, a także reagowania w określonych sytuacjach komunikacyjnych.
 2. W trakcie wykonywania zadań z arkusza konkursowego uczeń nie może posługiwać się żadnymi materiałami pomocniczymi.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie osób, które wypełniły arkusz niezgodnie z regulaminem konkursu oraz instrukcją.

§ 3. REALIZACJA KONKURSU:

 1. Udział w konkursie w imieniu uczniów zgłaszają nauczyciele, rodzice lub opiekunowie prawni w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też faksem 84 639 49 83 (z dopiskiem ‘XVII Konkurs Języka Angielskiego’). Zgłoszenie powinno być nadesłane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Szkoła biorąca udział w konkursie zgłasza nie więcej niż 5 uczniów wyłonionych przez nauczycieli. Większa ilość uczniów możliwa wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorami konkursu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
 3. Załącznik nr 1 o którym mowa w § 3, pkt. 1 podpisują: nauczyciel lub dyrektor szkoły lub rodzicie lub opiekunowie prawni.
 4. Uczniowie – uczestnicy konkursu powinni przynieść ze sobą legitymację szkolną, przybory do pisania oraz pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).
 5. Laureatów konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatorów, której  decyzje są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. Tytuł Laureata konkursu zdobywa uczeń z najwyższym wynikiem przekraczającym 80% możliwych do zdobycia punktów. Tytuł finalisty otrzymają uczniowie, którzy zdobyli miejsca: drugie i trzecie przy jednoczesnym uzyskaniu co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.
 6. Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się  w sobotę 26 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w siedzibie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, ul. Koszary 14.
 7. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony w dniu konkursu.

§ 4. NAGRODY:

 1. Zdobywca pierwszego miejsca uzyska tytuł laureata oraz możliwość bezpłatnej nauki w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Europejskiej w Zamościu.
 2. Zdobywca drugiego miejsca uzyska tytuł finalisty oraz możliwość nauki w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Europejskiej w Zamościu przy czesnym obniżonym o 50 procent.
 3. Zdobywca trzeciego miejsca uzyska tytuł finalisty oraz możliwość nauki w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Europejskiej w Zamościu przy czesnym obniżonym o 25 procent.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
 5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej lub nie przyznania żadnych wyróżnień w związku z niskim poziomem prac.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, przy czym o ewentualnych zmianach poinformują wszystkich uczestników.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 3. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty komisji będą dostępne na stronie internetowej I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu.
 4. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z organizatorami konkursu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

Serdecznie zapraszamy !!!

Nauczyciele języka angielskiego

Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu

 

Załączniki:

załacznik 1. karta zgłoszeniowa

załacznik 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych