konkurs matematyczny

administrator

Regulamin konkursu MATEMATYKA W PRAKTYCE realizowanego w ramach projektu "Bilet do Społeczniaka"

§ 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 

 1. Wymagania konkursu obejmują treści nauczania, umiejętności i osiągnięcia wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum w zakresie matematyki, określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012 poz.977).
 2. Cele konkursu:
 • popularyzowanie matematyki poprzez ukazanie jej uniwersalnego charakteru oraz niezwykłej stosowalności we wszystkich niemal dziedzinach działalności człowieka,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką,
 • rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy podczas rozwiązywania zadań i problemów,
 • stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia,
 • promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów,
 • promowanie uzdolnionych uczniów i wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień.
 1. Organizatorami konkursu są: I Społeczne Liceum Ogólnokształcące i I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów III klas szkół gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, przejawiających zainteresowania matematyczne.
 3. Uczestnikiem konkursu może być uczeń zgłoszony przez macierzystą szkołę, rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie formularza (karta zgłoszeniowa) będącego załącznikiem regulaminu konkursu.
 4. Uczestnikami konkursu nie mogą być uczniowie I Społecznego Gimnazjum   Unii Europejskiej w Zamościu.
 5. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 6. Opiekę nad uczniami uczestniczącymi w konkursie sprawują ich nauczyciele oddelegowani przez szkołę lub rodzice/opiekunowie prawni.
 7. Oceną arkuszy konkursowych i wytypowaniem zwycięzców zajmie się powołana do tego przez organizatorów komisja (szczegóły dotyczące komisji zostały określone w § 3 regulaminu).

 § 2. FORMA KONKURSU:

 1. Konkurs jest indywidualny, jednoetapowy i bezpłatny.
 2. W pierwszej części konkursu, trwającej 60 minut, uczniowie będą rozwiązywali cztery zadania otwarte wymagające stosowania matematyki w praktyce, umiejętności syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i badania hipotez. Po tej części nastąpi 45 minut przerwy, podczas której uczniowie  I Społecznego Liceum zaprezentują uczestnikom ciekawe eksperymenty chemiczne i fizyczne. Druga część konkursu będzie polegała na rozwiązaniu jednego problemu praktycznego. Materiały potrzebne do rozwiązania tego zadania zapewniają organizatorzy konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się po zakończeniu jego drugiej części.

§ 3. REALIZACJA KONKURSU:

 1. Zgłoszenie uczniów ze szkoły lub indywidualne należy przesłać do dnia 23 maja 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ( z dopiskiem „MATEMATYKA W PRAKTYCE”). Zgłoszenie powinno być nadesłane na formularzu stanowiącym (karta zgłoszeniowa)do regulaminu.
 2. Uczniowie- uczestnicy konkursu powinni przynieść ze sobą legitymację szkolną, przybory do pisania, prosty kalkulator i pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) do regulaminu.
 3. Laureatów konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatorów, której  decyzje są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. Tytuł laureata konkursu i pierwsze miejsce otrzyma uczeń, który uzyska co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Tytuł finalisty otrzymają uczniowie, którzy zdobyli miejsca: drugie i trzecie przy jednoczesnym uzyskaniu co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
 4. Konkurs odbędzie się  26 maja 2018 r. o godzinie 9 .00 w siedzibie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 14.
 5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na profilu FB I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu w dniu 28 maja

 § 4. NAGRODY:

 1. Zdobywca pierwszego miejsca uzyska tytuł laureata oraz możliwość bezpłatnej nauki w klasie o dowolnym profilu I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.
 2. Zdobywca drugiego miejsca uzyska tytuł finalisty oraz możliwość nauki w klasie o dowolnym profilu I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, przy czesnym obniżonym o 50 procent.
 3. Zdobywca trzeciego miejsca uzyska tytuł finalisty oraz możliwość nauki w klasie o dowolnym profilu I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, przy czesnym obniżonym o 25 procent.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej lub nie przyznania żadnych wyróżnień w związku z niskim poziomem prac.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, przy czym  o ewentualnych zmianach poinformują wszystkich uczestników.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 3. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty komisji będą dostępne na stronie internetowej I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu i na profilu FB.
 4. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Elżbietą Kędrak drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 505 518 493.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

Nauczyciele matematyki

Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu

 

Załączniki:

załacznik 1. karta zgłoszeniowa

załacznik 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych