start

Bożena Wojciechowska

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klas piątych wzięli udział w spotkaniu z autorem książek dla dzieci i młodzieży, nauczycielem języka angielskiego, tłumaczem, leksykografem - Pawłem Beręsewiczem. Jego najbardziej znane książki to seria o rodzinie Ciumków, powieści: "Tajemnica człowieka z blizną", "A niech to czykolada!", "Czy wojna jest dla dziewczyn?", "Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek", "Wszystkie lajki Marczuka". Pisarz wśród licznych nagród i wyróżnień, otrzymał za swoją twórczość Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego oraz nagrody w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren.
Czytelnicy w każdym wieku uwielbiają jego książki za trafność spostrzeżeń i celny dowcip. Autor wprowadził uczestników spotkania w świat swoich bohaterów. Miła atmosfera spotkania, stworzona przez pisarza wywołała aktywność ze strony uczniów.
Spotkanie odbyło się w dniu 27 września 2018 r. w Książnicy Zamojskiej.

administrator

Decyzją Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 na terenie województwa lubelskiego zostaną przeprowadzone następujące konkursy przedmiotowe:

1) konkurs polonistyczny,
2) konkurs języka angielskiego,
3) konkurs języka niemieckiego,
4) konkurs języka rosyjskiego,
5) konkurs języka francuskiego,
6) konkurs języka hiszpańskiego,
7) konkurs historyczny,
8) konkurs matematyczny,
9) konkurs fizyczny,
10) konkurs chemiczny,
11) konkurs biologiczny,
12) konkurs geograficzny.


Jednocześnie informujemy, że szczegółowe regulaminy konkursów zostaną opublikowane na stronie internetowej LSCDN (www.lscdn.pl) do dnia 30 września 2018 roku.

administrator

 

 Procedura składania wniosku

 1. Poinformowanie uczniów o możliwości ubiegania się o stypendium Dyrekcja Szkół, termin 10.09.2018 /poniedziałek/
 2. Opublikowanie linku do dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku Dyrekcja Szkół, termin 10.09.2018 /poniedziałek/
 3. Udostępnienie niezbędnych danych (świadectwo, wynik egzaminów gimnazjalnych, egzaminu po 6 klasie) Sekretariaty Szkół, do 14.09.2018 /piątek/
 4. Wypełnienie formularza wniosku i oświadczeń Rodzice oraz Uczeń,  do 14.09.2018
 5. Sprawdzenie wniosku, prawidłowości jego przygotowania i kompletności Dyrekcja Szkół, do 14.09.2018 /piątek/
 6. Przygotowanie Indywidualnego Planu Rozwoju i stosownych oświadczeń Nauczyciele i Dyrekcja Szkół, do 14.09.2018 /piątek/
 7. Ostateczna weryfikacja kompletności wniosku Wyznaczony Pracownik Szkół Społecznych, do 18.09.2018 /wtorek/
 8. Wysłanie wniosku Rodzice, Uczeń, do 20.09.2018 /czwartek/.

 

Link do ogłoszenia o konkursie

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/

 

Link do dokumentacji konkursowej

https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-pokaz?spr=508665

 

Dokumentację stypendialną stanowią:

 1. wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”,
 2. zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu, przez ucznia ubiegającego się o stypendium, nauki w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej/szkole lub klasie gimnazjalnej, realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego bez podstawy programowej kształcenia w zawodach (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) wystawionego przez uprawnionego pracownika szkoły,
 3. kopia świadectwa otrzymanego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium,
 4. kopia wyników obowiązkowego egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego, stanowiącego podstawę do przyjęcia do szkoły,
 5. kopia lub kopie zaświadczeń wydanych przez organizatora o przyznanych tytułach laureata lub finalisty w konkursach lub/i olimpiadach organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad lub/i zaświadczenie lub zaświadczenia wystawione przez dyrektora szkoły o udziale w etapie II/okręgowym konkursu/olimpiady,
 6. kopia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udzielonego na postawie przepisów wydanych przez ministra właściwego ds. edukacji (nie dotyczy, jeżeli informacja o realizacji indywidualnego programu lub toku nauki wpisana jest na świadectwo promocyjne),
 7. kopia zaświadczenia wydanego przez organizatora zajęć przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów, w trybie art. 160 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 8. oświadczenie o spełnianiu innych kryteriów,
 9. indywidualny plan rozwoju edukacyjnego,
 10. deklaracja opieki dydaktycznej nad uczniem/uczennicą.
administrator

 

Kryteria programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”.

 

Dokumentacja progamu stypendialnego

 

Uwaga!!!! 
Także uczniowie, którzy mięli w ostatnim roku szkolnym ocenę celującą z matematyki, j. obcego lub informatyki kwalifikują się do udziału w ubieganiu się o stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego!!!

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

...

§ 2. 1. Celem projektu jest wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych uczniów, w zakresie przynajmniej jednego spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych nowożytnych i matematyki dalej zwanych przedmiotami kluczowymi, rozpoczynających i kontynuujących przygotowania do odpowiedzialnego wyboru ścieżki swojej kariery zawodowej poprzez wsparcie stypendialne.

2. Przedmioty przyrodnicze, to przedmioty, do których zalicza się:

1) przyrodę, biologię, chemię, geografię, fizykę w szkołach podstawowych;

2) biologię, chemię, geografię, fizykę (zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym) w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz przedmiot uzupełniający przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych;

3) biologię, chemię, geografię, fizykę w szkołach/oddziałach/klasach gimnazjalnych.

 

Rozdział 2

Warunki ubiegania się o przyznanie i warunki otrzymania stypendium

 • 3. 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa lubelskiego;

2) w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium rozpoczynają naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole lub klasie programowo wyższej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego bez podstawy programowej kształcenia w zawodach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

3) uzyskali co najmniej jedną ocenę celującą (6) z nauczanych przedmiotów kluczowych ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium;

4) spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych ujętych na świadectwie ukończenia klasy albo szkoły wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium jest wyższa lub równa 5,00, Uchwała Nr XLI/616/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. 2 z 10

b) ich wynik z obowiązkowego sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego zdawanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego:

 • ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej wynosi 100 % z matematyki lub 100 % z języka obcego nowożytnego,
 • z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynosi 100% z matematyki lub 100% z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii lub 100% z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy,

   ich wynik z obowiązkowego sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego zdawanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego:

 • ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej wynosi 100 % z matematyki lub 100 % z języka obcego nowożytnego,
 • z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynosi 100% z matematyki lub 100% z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii lub 100% z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy,

c) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium byli laureatami lub finalistami konkursów lub ogólnopolskich olimpiad organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580),

d) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium realizowali indywidualny program lub tok nauki, kształcąc się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania, udzielony na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3 poz. 28) lub na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569),

e) uczestniczyli w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium w zajęciach przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów w trybie art. 160 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000 i 1115);

5) złożą wniosek o przyznanie stypendium

administrator

Wyjazdy i zajęcia integracyjne

 • 10.09 /poniedziałek/ - wyjazd na warsztaty integracyjne dla uczniów klas VII SP do Motycza Leśnego.
 • 14.09 /piątek/ - wyjazd na warsztaty integracyjne dla uczniów klas I liceum do Motycza Leśnego.

 

administrator

Z wielką radością informujemy, że absolwenci klas maturalnych osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych. Składamy serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.

 

 

Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z CKE i OKE Kraków - 03 lipca 2018r.

 

przedmiot

 

poziom

średni wynik [%]

I SLO

Polska

LO w Zamościu

LO w Polsce

LO w woj. lubelskim

j.polski

podstawowy

66,2

55

58 58 57

j.polski

rozszerzony

64,9

 51

56
54  49

j.angielski

podstawowy

90,3

73 73 78  76

j.angielski

rozszerzony

74,3

 57

55
63  60

matematyka

podstawowy

88,9

 56

 60 61  62

matematyka

rozszerzony

65,3

 29

48 37  37

fizyka

rozszerzony

60,5

 35

46 41  41

chemia

rozszerzony

72,9

 40

44 42  45

biologia

rozszerzony

60,2

 32

35 36  37

geografia

rozszerzony

61,4

 30

34 36  36

historia

rozszerzony

56,6

 32

35 35  33

WOS

rozszerzony

67,1

 28

37 31  31

j.niemiecki

podstawowy

98,0

 61

 74 69  74

j.niemiecki

rozszerzony

96,0

 54

 55 62  59

j.francuski

rozszerzony

66,0

 67  44 68  62

j.łaciński

rozszerzony

100,0

 58  -- 60  72

informatyka

rozszerzony 54,0  34  35 44  39
administrator

Dnia 12.06.2018r. uczniowie klas drugich I Społecznego Gimnazjum - Mateusz Grajeta, Katarzyna Jaczyńska,Katarzyna Jamrozik, Nina Kowalczyk, Jan Nowaczyński, Gabriela Obszańska i Magdalena Radlińska zaprezentowali koleżankom i kolegom rezultaty pracy nad projektem edukacyjnym pt. „Kawiarnie wiedeńskie i ich specjały” pod kierunkiem p. Agnieszki Cybulskiej. Prezentacja obejmowała najbardziej znane kawiarnie wiedeńskie, ich historię oraz różne gatunki kawy serwowane w Austrii. Po prezentacji miała miejsce degustacja kawy po wiedeńsku i najbardziej znanego tortu na świecie, czyli tortu Sachera,który jest kultowym wypiekiem hotelu Sacher w Wiedniu. Nie zabrakło również innych łakoci pochodzących z Austrii.

Bożena Wojciechowska

11 czerwca 2018 roku zostały przeprowadzone w szkole podstawowej (kl.3-7) Wybory Książek. Akcja została zorganizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez uczniów klasy 7B, pod czujnym okiem Pani Tamary Tarajko. Dzięki ich zaangażowaniu powstała lista najciekawszych książek, które zostaną zakupione do biblioteki szkolnej. 
Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w wyborach książek, szczególnie zaś uczniom klasy 7B.

Celem akcji było m.in. poznanie i upowszechnienie zainteresowań czytelniczych uczniów, dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów, promocja czytelnictwa, kształtowanie postaw obywatelskich oraz popularyzacja zasad wyborów.

Każdy może mieć wpływ na to, jakie książki znajdą się w bibliotece, dlatego w dalszym ciągu można zgłaszać propozycje zakupu wybranych tytułów lub przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub wrzucać do skrzynki umieszczonej przed wejściem do biblioteki.  

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszych klas III osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.

 

 

Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z OKE Kraków.

     CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
język polski historia i wiedza o społeczeństwie
punkty % stanin punkty % stanin
32 100 1-9 32 100 1-9
Szkoła 28,9 90,4 9 25,8 80,5 9
Gmina/Powiat 24,3 76,0 7 20,2 63,1 7
Województwo 22,1 69,1 6 18,8 58,7 6
Polska - 68,0 5 - 59,0 6

 

     CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
matematyka przedmioty przyrodnicze
punkty % stanin punkty % stanin
29 100 1-9 28 100 1-9
Szkoła 23,7 81,7 9 22,5 80,5 9
Gmina/Powiat 16,4 56,5 6 16,7 59,5 7
Województwo 15,0 51,6 5 15,6 55,9 6
Polska - 52,0 5 - 56,0 6

 

     JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
język angielski poziom podstawowy język angielski poziom rozszerzony
punkty % stanin punkty % stanin
40 100 1-9 40 100 1-9
Szkoła 38,0 94,9 9 35,2 88,0 -
Gmina/Powiat 29,7 74,1 6 23,6 59,0 -
Województwo 26,5 66,3 5 19,7 49,3 -
Polska - 68,0 5 - 52,0 -

 

  JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
język niemiecki poziom podstawowy język niemiecki poziom rozszerzony
punkty % stanin punkty % stanin
40 100 1-9 40 100 1-9
Szkoła 40 100,0 9 40 100,0 -
Gmina/Powiat 30,3 75,6 8 - - -
Województwo 20,2 50,4 5 19,9 49,9 -
Polska - 48,0 5 - 42,0 -
administrator

 25 maja 2018 r. oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:

 • Alicja Kowalska - art. plastyk Liceum Plastycznego – przewodnicząca
 • Jolanta Repeć – Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość- członek
 • Magdalena Hajduk – nauczyciel Liceum Plastycznego w Zamościu - członek     

Biorąc pod uwagę pomysłowość i staranność w wykonaniu prac, po przeprowadzeniu analizy, oraz uwzględniając ich liczbę w danej kategorii, wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach:

 

klasy „0”

Miejsce I – Ida Kosicka – Leszczyńska - lat 6,

Miejsce II – Zuzanna Michałkiewicz - lat 6

Miejsce III – Judyta Pawelczyk - lat 6

Wyróżnienie – Maja Sakuj – lat 6

 

klasy I – III

Miejsce I – Zofia Łyś - lat 9

Miejsce II – Zawiślak Justyna – lat 9

Miejsce III – Tomasz Garbula – kl. 3a

Wyróżnienie – Gabriela Nadra – lat 8

Wyróżnienie – Zofia Joniec – lat 8

Wyróżnienie – Anna Portuś – lat 8

Wyróżnienie – Martyna Rząd – kl. 3a

Wyróżnienie –  Jolanta Hojda – lat 7

Wyróżnienie – Martyna Kurys – lat 8

 

klasy IV – VII

Grand prix – Weronika Czochra – lat 13

Miejsce I – Agata Goździuk– lat 13

Miejsce II – Małgorzata Joniec – lat 13

Miejsce III – Oliwia Zub – lat 13

Wyróżnienie – Malwina Jamrozik – lat 11

Wyróżnienie –Barbara Hajduk– lat 11

Wyróżnienie – Alicja Rybak – lat 10

Wyróżnienie –  Justyna Kwiatkowska – lat 9

Wyróżnienie – Natalia Kurczuk – lat 10

Wyróżnienie – Wiktoria Laskowska– lat 12

Wyróżnienie – Amelia Kondracka – lat 10

Wyróżnienie –  Julia Gałuszka – lat 10

Wyróżnienie – Gabriela Pułtorak – lat 12

 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 11 czerwca  2018 roku o godz. 10.30 w I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu.

Jury oraz organizatorzy dziękują uczniom za wykonanie pięknych prac.

Słowa podziękowania kierują również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy.

administrator

Serdecznie zapraszamy uczestników oraz ich opiekunów na uroczyste ogłoszenie wyników konkursów geograficznego, języka angielskiego, historycznego, które odbędzie się 11 czerwca 2018r. /poniedziałek/ o godzinie 14.30 w sali 39 budynku liceum przy ulicy Koszary 14. Zapraszamy!!!

administrator

Reprezentacja klas szóstych w składzie: Baraś Julia, Puźniak Katarzyna, Turzyniecka Julia, Samulak Blanka, Sokołowska Lena, Bergiel Kamil, Kurys  Daniel, Lorenc Filip, Marchwiany Łukasz i Ziółkowski Karol  wzięła udział w zawodach rekreacyjno sportowych z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu. W dziewięciu konkurencjach sprawnościowych i jednej ortograficznej Reprezentacja Społeczniaka  w klasyfikacji generalnej zajęła trzecie miejsce. GRATULUJEMY!!!

administrator

27.05.2018 r. miała miejsce zorganizowana przez Szkołę Społeczną już 14 Zamojska Symultana Szachowa z arcymistrzem z Grecji Dimitrosem Mastrowasilisem. Do seansu gry jednoczesnej przystąpiło 45 młodych adeptów Królewskiej Gry. Symultana rozpoczęła się o godzinie 12.00 a zakończyła o 15.20. Dymitros jak na arcymistrza przystało nie pozostawił nikomu złudzeń wygrywając wszystkie 45 partii. Symultana szachowa zorganizowana została w ramach obchodów 25 lecia Szkoły Społecznej w Zamościu.

administrator

Z ogromną radością informujemy o sukcesach uczniów naszych szkół odniesionych w powiatowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy pt. „Wolna – Niepodległa”, który został przeprowadzony w dniu 24 maja 2018 r.

Poziom szkół podstawowych:

I miejsce zdobyła Anna Wojtkowska uczennica klasy VII b I SSP (opiekun Pani Marta Wiśniewska)

Poziom szkół ponadgimnazjalnych:

II miejsce ex aequo zdobyli: Arkadiusz Plewa i Jan Szponar, uczniowie klasy I c I SLO (opiekun Pani Agnieszka Jaczyńska)

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce 14.06.2018 r. o godz. 11.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Delegatura w Zamościu ul. Partyzantów 3.

Jeszcze raz gratulujemy doskonałego wyniku, dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły i życzymy kolejnych sukcesów.